Telefono Polo

Flores, Guatemala

 

photo by Derek White